Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Pliki do pobrania:
II licytacja udziału w nieruchomości przy. ul Fordońskiej

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI

 

             Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2018 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości  położonej: 85-766 Bydgoszcz, ul.Fordońska 299 A, dla której  Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00048970/5, należącej do Jerzego Stefana.

 

Opis: działka nr 3/2 (0,1124 ha) zabudowana budynkiem usługowym i usługowo-mieszkalnym, które stanowią zwartą zabudowę parterową oraz dwoma parterowymi budynkami mieszkalno-usługowymi. Budynki pełniły funkcję gastronomiczno - motelową.  Część nakładów poczyniona na sąsiedniej działce nr 80.  UWAGA: licytowany będzie TYLKO niewydzielony udział 1/2.

 

Suma oszacowania wynosi 246 250,00 zł.

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 164 166,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.625,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59114010520000225741001001  (conajmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 367/13 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W dniu 10.01.2018r.  można oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:20. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul.Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy  bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji  i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub  przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni  przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 Komornik Sądowy

                           mgr Sławomir Jaworski