Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Pliki do pobrania:
I licytacja lokalu pzry ul. SZ. Szeregów

 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2018 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 85-829 Bydgoszcz, ul. Szarych Szeregów 14/27, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00151225/3; należącego do Michała Gołembiewskiego w 2/3 części oraz Danuty Gołembiewskiej-Bortkiewicz w 1/3 części.  

Opis: lokal o pow. użytkowej 46,90 m2, położony w wieżowcu XI-kondygnacyjnym na III piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., telefoniczną. W łazience podgrzewana podłoga. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,44 m2. Z ww. lokalem związany jest udział wynoszący 48/2967 części w wieczystym użytkowaniu gruntu oraz częściach wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr BY1B/00035601/4 prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Suma oszacowania wynosi 162 600,00 zł.,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.260,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59114010520000225741001001  (conajmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 1468/13 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W dniu 05.02.2018r.  można oglądać nieruchomość od godz. 12:30 do godz. 12:50. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul.Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy  bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji  i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub  przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni  przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
                           mgr Sławomir Jaworski