Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Pliki do pobrania:
I licytacja nieruchomości zabudowanej w Dziedzinku

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Sławomir Jaworski

Kancelaria Komornicza Bydgoszcz

85-029 Bydgoszcz Bernardyńska 13/204

tel. (052) 3226361

 

  Km 2313/16

  

 

 

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2018 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej: 86-013 Dziedzinek 42, gmina Koronowo, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00190187/9; należącej do Grzegorza Bethke.

 

Opis: działki nr 10/18 i nr 10/19 o łącznej pow. 0,3019 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 01-10-2095r., o nieregularnych kształtach i terenie o zmiennej konfiguracji, ze skarpą na działce 10/19 i spadkiem w kierunku północnym. Uzbrojenie techniczne nieruchomości stanowią sieci wiejskie: energetyczna, wodociągowa i telefoniczna. Na działce jest szambo. W czasie oględzin media były odcięte. Działka nr 10/19 zabudowana budynkiem gospodarczym - starą stodołą o pow. użytkowej 596,74 m2. Działka nr 10/18 zabudowana budynkiem 3-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w trakcie zatrzymanej przebudowy o pow. użytkowej 452,06 m2, z wydaną decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04-03-2011r.. Działki wokół budynków nie są zagspodarowane poza utwardzeniem z trylinki. Przeznaczenie terenu - tereny zurbanizowane.

   

Suma oszacowania wynosi 229 000,00 zł.

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 750,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.900,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59114010520000225741001001  (conajmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 2313/16) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W dniu 28.02.2018r.  można oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:20. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul.Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy  bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji  i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub  przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni  przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Komornik Sądowy

                           mgr Sławomir Jaworski