Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Pliki do pobrania:
I licytacja domu w Niemczu przy ul. Wyczółkowskiego

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-06-2018 o godz. 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13, II piętro, pokój nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Rafał Redmann, położonej przy ul. Wyczółkowskiego w Niemczu gmina Osielsko, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW  BY1B/00133783/0.

 

Opis: działka nr 86/5 o pow. 0,0930 ha zabudowana budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem piętrowym mieszkalnym. Pow. zabudowy - 119,24 m2. Pow. tarasu - 24,31 m2. Pow. użytkowa - 172,70 m2. Budynek był budowany w okresie ostatnich kilku lat i nie jest wykończony ani użytkowany. Stopień zaawansowania robót 80%. Uzbrojenie techniczne działki - sieci miejskie: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Brak zewidencjonowanych przyłączy do sieci. Przeznaczenie - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

 

 Suma oszacowania wynosi 516 000,00 zł.

zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 387 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51.600,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59114010520000225741001001  (conajmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 1704/16) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż przed rozpoczęciem licytacji. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Nabywca obowiązany jest do złożenia 1/5 ceny nabycia natychmiast po udzielniu mu przybicia (z chwilą wygrania przetargu), przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. 

 

W dniu 30.05.2018r. można oglądać nieruchomość od godz. 14:00 do godz. 14:20. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul.Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

           Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy  bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji  i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub  przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni  przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Komornik Sądowy

                           mgr Sławomir Jaworski